Lång erfarenhet

Rockstore Eningeering erbjuder konsulttjänster inom samhällsbyggnad och specifikt inom området infrastruktur, mark- och anläggning. Vi har lång erfarenhet av att leda projekt i alla skeden i samhällsbyggnadsprocessen.

services-tabs-139154408

Bred kunskap och övergripande kontroll

Projektledaren har bred kunskap och övergripande kontroll på projektet, samt ser till att slutresultatet blir det bästa tänkbara utifrån uppsatta mål gällande tid, kvalitet och ekonomi.

Projektledaren ansvarar för att koordinera projektets organisation, leder och samordnar möten, tar ansvar för att planering, ekonomistyrning, upphandlingar, kontakt med myndigheter och liknande fungerar. Projektledaren ansvarar för att projektledarrapporter upprättas och redovisas kontinuerligt, för att skapa en bra kontroll över projektet.

 

Samordnar konsulter

Projekteringsledaren upprättar tidplaner, tar vanligtvis fram underlag för upphandling av konsulter och leder arbetet i enlighet med kundens önskemål gällande krav och ramar som satts upp för tid, kvalitet, miljö, arbetsmiljö och ekonomi. Projekteringsledaren samordnar de konsulter som ingår i projekteringsgruppen och leder och protokollför projekteringsmöten.

Projekteringsledaren följer upp kostnader för projekterande konsulter och upprättar ekonomiska rapporter gällande projekteringen. Projekteringsledaren ansvarar för granskning av tekniska handlingar och övertar ibland byggherrens BAS-P-ansvar.

 

Beställarens representant

Byggledaren är beställarens representant under projektgenomförandet och kontrollerar att entreprenören följer gällande handlingar vad gäller kvalitet, miljö, arbetsmiljö, kostnader, tider mm. Byggledaren leder och protokollför byggmöten samt gör löpande platsbesök för kontroll av pågående arbeten. En stor del av byggledarens ansvar är att följa upp ekonomin med prognoser och ÄTA-hantering. Byggledaren ser möjligheter före problem och kommer med förslag till lösning på tekniska problem som uppstår under projektets genomförande.

 

Vi erbjuder även

  • Produktionsplanering
  • Besiktning
  • Specialist- och rådgivningstjänster inom bland annat AMA/MER Anläggning, upphandling och genomförande av entreprenader, KMA.
  • Kostnadsuppskattningar och kostnadsanalyser
  • Kontrollansvarig enligt PBL (KA behörighet)
  • BAS-P uppdrag

Våra kunder

Rockstore Engineering AB anlitas av kommuner, kommunala bolag, hamnbolag, fastighetsbolag, myndigheter och privata företag.