VÄGAR, GATOR, SPÅRVÄG OCH TILLGÄNGLIGHET

Gatuarbeten &
Tillgänglighet


Beställare:

Stockholms stad, Trafikkontoret

Projektet:
2000 - pågår
Ny-, om-, och tillbyggnad av gator, gc-banor samt angränsande ytor med årsentreprenörer. Tillgänglighetsanpassningar av befintliga övergångsställen, anläggning av nya busshållplatser, sättning av dagvattenbrunnar, refuger mm.

Vårt uppdrag:
Byggledning av hundratals objekt sedan sekelskiftet. I uppdraget ingår även viss projekteringsledning, ledningssamordning, pekprojektering och att verka som BAS-P. Rockstore har vid ett flertal tillfällen under åren även upprättat förfrågningsunderlag och medverkat vid upphandling av nya årsentreprenörer.

Spårväg City

 

Beställare

Stockholms stad, Trafikkontoret

 

Projektet

2010 - pågår

Utbyggnad av Spårväg mellan Centralen och Ropsten. SL planerar att i samverkan med staden förlänga linje 7 från Djurgårdsbron upp till Ropsten. Sträckan består av 3 järnvägsplaner med olika förutsättningar. Sergels Torg, mitt i centrala Stockholm i samverkan med andra stora projekt som tätskiktrenovering av Sergels Torg och byggnation av ny uppgång till Citybanan. Djurgårdsbron-Lindarängsvägen med utbyggnad av nytt trafikslag i befintlig gatumiljö. Lindarängsvägen till Ropsten innebär samordning av spårväg med samtliga aktörer i ett aktivt exploateringsområde.

 

Vårt uppdrag

Stadens biträdande projektledare ansvarig främst för utförandefrågor. Samordning mellan stadens projekt och anläggningar och SL. Ledningssamordning samt produktionsplanering.

Spårväg City, Etapp 1

 

Beställare

Stockholms stad, Trafikkontoret.

 

Projektet

2009 - 2010

Förlängning av Djurgårdslinjen med utbyggnad av Spårväg på Hamngatan från Nybroplan till Sergels Torg. Projektet genomfördes med en oerhört pressad tidplan som satte fokus på internt samarbete och korta beslutsvägar med bibehållen kvalitet i myndighetsfunktioner samt kontroll.

 

Vårt uppdrag

Stadens projektledare och kontaktperson gentemot SL i byggprojektet. Samordning av alla stadens funktioner och deltagande i styrgruppen. Kvalitetsgranskning, deltagande på byggmöten, besiktningar mm.

Driftkontroll

Beställare
Stockholms stad, Trafikkontoret

Projektet
2012 - 2013
Drift- och underhållsarbeten. Barmarksrenhållning och vinterväghållning av gatumark.

Vårt uppdrag
Kontroll av snöjöjning, halkbekämpning, maskinell sopning, manuell städning och skräpkorgstömning.

Hornsgatan

 

Beställare

Stockholms stad, Trafikkontoret.

 

Projektet

2010 - 2012
Miljöupprustning av Hornsgatan med nya träd mellan Ringvägen och Rosenlundsgatan. Gatan byggs om från fasad till fasad, med ledningsomläggning och breddade gångbanor för att möjliggöra för trädplantering.

 

Vårt uppdrag

Projektledningsstöd i utförandet av entreprenaden på Hornsgatan. (Ersatte stadens projektledare vid hans pappaledighet) Delta i byggmöten och slutregleringar mot inblandade parter.

Delaktig i framtagande av underlag för beslut i nämnd. Projekteringsledare för framtagande av systemhandlingar samt förfrågningsunderlag. Behjälplig vid framtagande av avtal med de ledningsdragande bolagen.