PARKER, TORG, LEKPLATSER OCH VATTENANLÄGGNINGAR

Upprustning
Sergels torg


Beställare
Stockholms stad, Trafikkontoret

Projektet
2014 - pågår
Sergels Torgs tätskiktsbyte är ett pågående projekt som startade 2010 och planeras att färdigställas 2018. Tätskiktsbytet sträcker sig från Klarabergsgatan, vid bron över Vasagatan, via rondellen vid Sergels Torg till Hamngatan nedanför korsningen Regeringsgatan.
Nuvarande Sergels Torg byggdes under 60-talet och gatorna i projektområdet är byggda som ett stort brodäck och där under ligger delar av Plattan, Sergelgången och butiker. Projektet består av byte av tätskikt och förstärkning av konstruktionerna för att säkerställa en livslängd på ytterligare 50 år. Bygget pågår i etapper och totalt renoveras ca 31 000 kvadratmeter, en yta motsvarande sex fotbollsplaner.
Projektet är stort och komplext med många delområden att samordna, bla befintliga konstruktioners skick, fastighetsägare och närliggande byggprojekt, detta mitt i cityområdet med stora trafikantflöden. Samverkan sker även med Spårväg City som trafikkontoret har ett samarbetsavtal med för att förlänga spårvagnens linje 7 till en ny ändhållplats vid varuhuset Åhléns.
Sergels Torg har fått sitt namn efter bildhuggaren Johan Tobias Sergel. I Sergelfontänen står skulpturen Kristallvertikalaccent i glas och stål, en 37 meter hög glaspelare ritad av skulptören Edvin Öhrström, invigd 1974. Även denna ska renoveras och ny belysning installeras. 

Vårt uppdrag
Bitr projektledare, delprojektledare produktion och i tidigt skede även projekteringsledare för fontänens upprustning.

SHK Museum

Beställare
Stockholms stad, Exploateringskontoret

Projektet
2011 - 2013
Anläggning av nya parkytor runt Sven-Harry Karlssons konstmuséum till en integrerad del av Vasaparken. Arbetena omfattar växtbäddsrenovering för träd, anläggning av skelettjordar, plantering av nya träd och perenner, finplanering av nya grus- och gräsytor, sättning av stenfriser samt uppförande av konstpodier med vattenlekar.  

Vårt uppdrag
Projekteringsledning, biträdande byggprojektledning, sammanställning av förfrågningsunderlag, upphandling av entreprenör och byggledning.

Parkskötsel Årsta

Beställare
Stockholms stad,
Årsta-Enskede-Vantör Sdf

Projektet
2013
Skötsel av träd och grönytor.
.

Vårt uppdrag

Slutbesiktning.

Lekplatser Nacka


Beställare

Nacka kommun, Park och fritid


Projektet
2012 - 2013

Upprustning av lekparkerna Oxelvägen, Neglinge torg, Ormingeparken mfl.

Vårt uppdrag
Byggledning.