LEDNINGSARBETENTvärbanans förlängning från Hammarby sjöstad till Sickla C samt exploatering av Kv Lugnet III i Hammarby sjöstad

Beställare
Nacka kommun och Stockholm vatten AB

Projektet
2014 – pågår.
Omfattande omläggningar av huvudvattenledningar och spillvattenledningar pga tvärbanans förlängning samt exploateringar.
 
Vårt uppdrag
Teknik granskning vid projektering. Teknisk kontroll vid byggnation. Byggledning.

Gatubelysning

Beställare

Stockholms stad, Trafikkontoret

Projektet
2006 - pågår
Ny-, om-, och tillbyggnad samt drift och underhåll av stadens offentliga belysningsanläggningar.

Vårt uppdrag

Bygg- och biträdande projektledning av markarbeten i planerade projekt. Kontroll och besiktning av återställningsarbeten efter driftåtgärder. Samordning av samförläggningar.

Kvarnholmen


Beställare

Nacka kommun, Exploateringsenheten

 

Projektet

2010 - pågår

På Kvarnholmen bygger Kvarnholmen Utveckling AB (KUAB) som ägs gemensamt av JM, Peab och Folksam. I deras arbete ingår att tillsammans med Nacka kommun ta fram detaljplaner för 2 500 nya bostäder och 30 000 kvadratmeter kommersiella lokaler.

 

I deras uppdrag ingår även att utveckla infrastrukturen på Kvarnholmen. Det innebär att de iordningsställer nya vägar, kajer, parker och ledningsstråk för bland annat el, tele, bredband, vatten och avlopp.


Vårt uppdrag
Teknikgranskning vid projektering och teknisk kontroll vid byggnation av infrastruktur för vatten och avlopp samt vägar.

Upphandling inom besiktning

Beställare

Stockholms stad, Trafikkontoret

Projektet
2012 - 2013
Upphandling av elkonsulter för entreprenadbesiktning av belysningsanläggningar.

Vårt uppdrag

Upprättande av tre separata förfrågningsunderlag och beställarstöd vid upphandling.

Uddvägen, Sickla

Beställare
Nacka kommun, VA-enheten

Projektet
2011
Omläggning av va-ledningar Uddvägen i Sickla.

Vårt uppdrag
Teknisk kontroll samt arbetsberedning och planering vid ledningsomläggningar.