EXPLOATERING

Norra Tyresö Centrum
 

Beställare

Tyresö kommun
 

Projektet

2015 - pågår

En mångfunktionell stadsdel, fysiskt sammankopplad med såväl Tyresö centrum som Tyresövallen, där struktur och utformning medverkar till ett levande, attraktivt och tryggt kommuncentra.

Yta: ca 19 hektar
Omfattning: 16 nya kvarter
Bostäder: ca 950 nya bostäder
Kommersiella ytor: ca 12 000 kvm
Kommunikationer: Buss
Beräknas stå klart: 2026

Länk till webkamera över pågående entreprenadarbeten:
www.webbkameror.se/byggkameror/tyresokommun/


Vårt uppdrag

Projekteringsledning för hela projektet samt byggledning av den nu pågående entreprenaden E1 Infra, som omfattar infrastrukturen kring kvarter 2 och 5.
 

Sundbybergs Nya Stadskärna

Beställare
Sundbybergs Stadshus Infrastuktur AB

Projektet
2015 - pågår
Regeringen gav i april 2014 Trafikverket uppdraget att bygga ut Mälarbanans sträckning mellan Kallhäll och Tomteboda från två spår till fyra. Järnvägen som går genom centrala Sundbyberg ska grävas ner och läggas i tunnel. Det innebär att mark frigörs som gör det möjligt att skapa en ny stadskärna och läka ihop staden som tidigare varit delad av järnvägen. 

För aktuell information:
http://www.sundbyberg.se/bygga-bo-miljo/stadsplanering-byggprojekt/stadsutvecklingsprojekt/sundbybergs-nya-stadskarna.html

Vårt uppdrag
Delprojektledare för tekniskafrågor i projekt- och arbetsgrupper för utrednings- och planarbeten.
 

Porslinskvarteren i Gustavsberg

Beställare
Värmdö kommun

Projektet
2011 - pågår
Omvandling av AB Gustavsbers porslingsfabriksområde till en ny attraktiv stadsdel med bostäder, verksamheter och service i fabrikens historia. Det nya området "Porslinskvarteren" omfattar ca. 1 600 bostäder.

Allmän och gemensam infrastuktur med vägar, gator och ledningar byggs ut av kommunen i olika etapper med löpande samordning med 9st byggherrar och exploatörers produktion.

För aktuell information:
www.gustavsberg.nu

Vårt uppdrag
Projekt- och Projekteringsledning i detalplaneskede
Projekt- och Projekteringsledning vid framtagande av flera förfrågningsunderlag och i entreprenader av allmänna och gemensamma anläggningar.
 

Järvastaden

Beställare

Järvastaden AB

Projektet

2005 - pågår

I Järvastaden som är beläget i Solna och Sundbyberg ska ca 5000 bostäder byggas, både flerbostadshus och småhus. Järvastaden AB äger och utvecklar det 80 hektar stora området genom att planlägga marken. Därefter tar byggherrarna vid för att tillsammans skapa en attraktiv stadsdel med variationsrik bebyggelse. Järvastaden AB ansvarar för utbyggnad av gator, ledningar, parker torg, mm. Området kommer bestå av ca sex detaljplaner varav en är helt färdigställd.

Vårt uppdrag

Projekteringsledning, upphandling och byggledning för ett stort antal entreprenader innehållande gator, ledningar, marksanering, finplanering, parker, torg mm. Planering och samordning av entreprenörer, ledningsägare, byggherrar och närliggande verksamheter.
 

Henriksdal

Beställare

Nacka kommun,
Mark- och exploateringsenheten


Projektet
2013
Avtalsförhandling mellan Nacka kommun och Stockholms stad om tillfällig bussomstigning mellan Saltsjöbanan och bussar vid station Henriksdal under ombyggnaden av Slussen.


Vårt uppdrag
Avtalsförhandling.

Norra Skuru

Beställare
Nacka kommun,
Mark- och exploateringsenheten

Projektet
2013 - pågår
Norra Skuru är ett bitvis mycket brant område på västra sidan av Skurusundet. Genom projektet ska invånarna få kommunalt vatten och avlopp samt förbättrat vägnät. Genom markanvisning kommer flera nya bostäder tillkomma och en förskola ska kunna byggas. Att bevara de stora kulturhistoriska värdena är också ett viktigt syfte.

Länk till projektet:
www.nacka.se/web/bo_bygga/projekt/sickla_karta/norra_skuru/Sidor/default.aspx

Vårt uppdrag
Projektledning i program- och detaljplaneskedet. Ledning av projektgrupp, upprättande och uppföljning av tidplan och projektbudget. Styrning och samordning beträffande motstående intressen. Upprättande av genomförandebeskrivning och beredning i politiska nämnder. Medverkan vid informationsmöten och vid framtagande av gatukostnadsutredning.
 

Älgö


Beställare

Nacka kommun, Exploateringsenheten.


Projektet

2007 - 2015

Genomförande av detaljplan Älgö. Om- och nybyggnad av vägar inklusive vatten- och avloppsledningar ca 20 km. Sjöledningar ca 4 km mellan Älgö och Saltsjöbaden. Upprustning och nybyggnation av parkanläggningar, bryggor, badplatser samt en vägbro av trä.

Länk till projektet:

www.nacka.se/web/bo_bygga/projekt/Algo/Sidor/default.aspx


Vårt uppdrag

Upphandling av konsulter. Projekteringsledning, projektledningsstöd och byggledning. Planering och samordning av entreprenörer, ledningsägare och fastighetsägare.
 

Kv Konstnären

Beställare
Skanska Fastigheter, Stockholm.

Projektet
2013
Skanska planerar att bygga nytt kontorshus i Solna.

Vårt uppdrag
Produktionsplanering och upprättande av kalkyl.

Älvsjö centrum


Beställare

Stockholms stad, Exploateringskontoret
 

Projektet

2011 - 2016

Utbyggnad av resecentrum och bostäder vid Älvsjö station. Staden driver totalt fem entreprenader och samordnar med externa parter, främst SL och Trafikverket. Två markentreprenader bedrivs med ledningsomläggningar, nya gator mm för att flytta busstrafiken längs järnvägen och möjliggöra för exploatering. Dessutom byggs ett resecentrum/cykelparkering och inglasning av bro samt att man river delar av bef bron ner mot bussterminalen.


Vårt uppdrag
Tjänsten innebär att komplettera Exploateringskontorets egna byggprojektledning för stadens samtliga entreprenader i området. Detta avser bla framtagande av beslutsunderlag, utredningar, tillståndsansökan, deltagande på byggmöten och sammankallning till projektets styrgrupp.
 

Sabbatsberg


Beställare

Stockholms stad, Exploateringskontoret.

 

Projektet

2004 - 2011

Exploatering enligt ny detaljplan för nytt bostadsområde i 3 kvarter om cirka 450 lägenheter samt upprustning av Sabbatsbergsparken i Vasastan.

Vårt uppdrag

Projekteringsledning och projektledningsstöd från det att detaljplanen vunnit laga kraft till utförandet av Stockholm stads allänna anläggningar. Planering och samordning av exploatörer, ledningsdragande bolag samt närliggande verksamheter.